فال روا شدن حاجت
 
اي كار بر آ رنده هــر حـاجـتــــمند وي رافع مشكل و رهاننده ز بند
سر رشته مطلبم ز هم بگسسته بنــما فـالي كـه رشته يابد پيوند

ب

ع ص ن ب م ح ج م ز گ ك ه ر ب ه ي ز
ا م ق ب ذ گ ر و ر ا ا ن ج ي ص ع ر ر
ح س ب ل ز د ت ع د د ز د ا م ا ص ي م
ت ح ص ص ي ي ج ط ش ب ن ا م ا ا ب ن م
ت ل د ر م ز ي ج ب ر آ ك م ب ك م د ي
ش ت ر ر ر د ش ت ل ق ع ن و ت ا ا ز ر
و ا ي ص ا ح د ب ن ح و ا م ز و و ق ا
ر ي ب ت ف ز ش د ه آ ط ج و ش ر آ ك ي
و ر ر و ع ت ا ك آ و ر ن غ و م ر ن ب
ب ب ي ر د ر م ر ق د ظ ي ي ر د د گ ه
گ آ ص ب ر ا ق آ ز ب ر ك ي ي و ا ك ث
ي ي و ا ك ذ ن و د ر ن ر ن د د ر ن ر

بهر حاجت مشو مشو غمگين
حاجــتـت مــي شود روا بيقين

عروس مطلبت از در در آيد
جميع حاجتت بي شك بر آيد

صبر باشد كليد هر مقصود
مقصد صابران بر ‎آيد زود

نهال صبر مقصد آورد بار
ز بعد صبر راحت آورد بار

بيا زين مدعا قطع نظر كن
گذر زين آرزو فكر ديگر كن

مزن از اين حاجت بي اثر
كه گردي مكدر ازين رهگذر

نام کاربر
کلمه عبور
Poem
Copyright ® 2009 KhoFaSh Co. تماس با ما l فروشگاه l اعضاء l خدمات l درباره ما l صفحه اصلي