فال ازدواج و عقد شيخ بهائي
 
اي عقده گشاي مردمان سرتاسر ظاهر بتو حال جمله جن و بشر
يا رب تو از اين صفحه بما ظاهر ساز كين عقد و نكاح خير باشد يا شر

گ

ا ا ا ا ا ش ز ب ا ز ز ر ي ي ي ي ي
ا ن ي م ي ن د ن ن ن ن ن د ه ر ا ن ه
ا ع ع ع ع ع م ا و ن ع ا ي ق ق ق ق ق
ا ر ن ه ق ر ع د د د د د ن ك خ چ د ك
ق م و ا ب ب ا س و ن م خ د ب ن گ و و
ز ع ش ا ث و ه ا ك ر د د ح ي ي ن ا ي
ر ر ا چ م ب د ك ش ك ل ش ك ك ح ه ل س
ي ن ز ه ت ر ه س ب ن ا ي ث د ح گ ي ا
م ت د ي ل و آ ر د و ر م ي ب ن ك ا ل
ن ي ن ي ب ي گ س ب ن ن آ گ ن ب ي گ ا
ر ي ا ب گ ز ر ك ا ش ر ز د ا ش و ي ا
د ا ش ب ي ا د ر د و ز ر د ر د د ز ر

گرد اين عقد هر كه مي گردد.
شـادمان از حديث آن گــــردد.

اين عـقد مـبارك اسـت بـسيار
زينهار كه سعي كن در اين كار

اين عقــد و نــكاح بد نباشد
بيرون خوشيش ز حد نباشد

اين عقد اگر چه نيك نبود
اما نه چنان كه گوئيش بد

اين عقد بود مـلال انـگـيز
زين عقد مثال شير بگريز

اين عقد بود بسي دل آزار
زيـنهار كه خويـش را ميازار

نام کاربر
کلمه عبور
Poem
Copyright ® 2009 KhoFaSh Co. تماس با ما l فروشگاه l اعضاء l خدمات l درباره ما l صفحه اصلي